Fiqah · Koleksi Nota Ilmu Agama Islam

10 FATWA-FATWA IMAM SYAFI’I YANG PERLU DIKETAHUI

10 FATWA-FATWA IMAM SYAFI’I 
Ramai yang mengaku bermazhab Syafi’e dan mengakui mengikuti serta mempraktikkan Islam berdasarkan istinbat hukum oleh imam asy-Syafi’i. Namun, hakikatnya, ramai yang keliru kerana banyak fatwa-fatwa imam asy-Syafi’i yang tidak kita ketahui malah kita mengabaikannya. Padahal semua fatwa-fatwa itu adalah sangat penting dan berkaitan sekitar isu aqidah dan persoalan i’tiqad. 

Dengan itu, sama-sama lah kita teliti semula beberapa fatwa-fatwa beliau tersebut dan sama-sama kita muhasabah diri. Fatwa-fatwa ini hanyalah sebahagian kecil dari sejumlah fatwa atau pendapat imam asy-Syafi’i sahaja. Ianya diambil daripada buku/kitab berjudul “Manhaj Imam asy-Syafi’i fi Itsbat al-Aqidah”, karya/susunan Dr. Muhammad bi Abdil-Wahab al-’Aqil.Sama-sama kita teliti.

1 – MERATAKAN KUBURAN

Imam asy-Syafi’e rahimahullah menyatakan:

“Saya suka kalau tanah kuburan itu tidak ditinggikan dan selainnya dan tidak mengambil padanya dan tanah yang lain. Tidak boleh,apabila ditambah tanah dan lainnya menjadi tinggi sekali, dan tidak mengapa jika ditambah sedikit saja sekitar. Saya hanya menyukai ditinggikan (kuburan) di atas tanah satu jengkalatau sekitar itu dari permukaan tanah”. (SyarahMuslim 2/666, Manhaj Imam asy-Syafi’i fi Itsbat al-Aqidah, 1/257)

2 – HUKUM MEMBANGUNKAN BANGUNAN/BINAAN DI KUBURAN

“Saya suka bila (kuburan) tidak dibuat binaan dan bangunan, kerana itu menyerupai penghiasan dan kesombongan, dan kematian bukan tempat bagi salah satu dari keduanya.Dan saya tidak melihat kuburan para sahabat Muhajirin dan Anshar didirikan sebarang binaan. Seorang perawi menyatakan dari Thawus,bahawa Rasulullah s.a.w. telah melarang kuburan dibinakan binaan atau ditembok. Saya sendiri melihat sebahagian penguasa di Makkah menghancurkan semua bangunan di atasnya(kuburan), dan saya tidak melihat para ahli fikih mencela hal tersebut. (al-Umm 1/277. ManhajImam asy-Syafi’i fi Itsbat al-Aqidah, 1/258)

3 – HUKUM MEMBINA MASJID DI TEMPAT YANG ADA KUBUR

“Saya melarang dibinakan masjid di atas kuburan dan disejajarkan atau dipergunakan untuk solat di atasnya dalam keadaan tidak rata atau solat menghadap kuburan. Apabila ia solat menghadap kuburan, maka masih sah namun telah berbuat dosa”. (al-Umm 1/278. Manhaj Imam asy-Syafi’i fi Itsbat al-Aqidah, 1/261)

4 – PERSOALAN FITNAH KUBUR

“Sesungguhnya Azab kubur itu benar dan pertanyaan malaikat terhadap ahli kubur adalah benar.” (al-I’tiqad karya Imam al-Baihaqiy. Manhaj Imam asy-Syafi’i fi Itsbat al-Aqidah,2/420)

5 – PERSOALAN HISAB, SYURGA, DAN NERAKA

“Hari kebangkitan adalah benar, hisab adalah benar, syurga dan neraka serta selainnya yang sudah dijelaskan dalam sunnah-sunnah (hadis-hadis), lalu ada pada lisan-lisan para ulama dan pengikut mereka di negara-negara musliminadalah benar.” (Manaqib asy-Syafi’i, karya Imam al-Baihaqiy, 1/415. Manhaj Imam asy-Syafi’i fi Itsbat al-Aqidah, 2/426)

6 – BERSUMPAH DENGAN NAMA SELAIN NAMA ALLAH

“Semua orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka saya melarangnya dan mengkhuwatirkan pelakunya, sehingga sumpahnya itu adalah kemaksiatan. Saya juga membenci bersumpah dengan nama Allah dalam semua keadaan, kecuali hal itu adalah ketaatan kepada Allah, seperti berbai’at untuk berjihaddan yang serupa dengannya.” (al-Umm 7/61.Manhaj Imam asy-Syafi’i fi Itsbat al-Aqidah,1/271)

7 – PERNYATAAN TENTANG SYAFA’AT

“Beliau (Rasulullah s.a.w.) adalah manusia terbaik yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu-Nya lagi terpilih sebagai Rasul-Nya dan yang diutamakan atas seluruh makhluk dengan membuka rahmat-Nya, penutup kenabian, dan lebih menyeluruh dan ajaran para rasul sebelumnya. Beliau ditinggikan namanya di dunia dan menjadi pemberi syafa’at, yang syafa’atnya dikabulkan di akhirat.” (ar-Risalah 12-13. Manhaj Imam asy-Syafi’i fi Itsbat al-Aqidah, 1/291) Beliau juga menyatakan tentang syarat diterimanya syafa’at:

“Semalam saya mengambil faidah (istimbath)dari dua ayat yang membuat saya tidak tertarik kepada dunia dan yang sebelumnya. Firman Allah: “…Dia bersemayam di atas ‘Arsy(singgasana) untuk mengatur segala urusan.Tiada seorang pun yang akan memberi syafa’at kecuali sesudah ada keizinan-Nya….” (SurahYunus, 1O: 3).

Dan dalam kitabullah, hal ini banyak: “Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya?” (Surah al-Baqarah,2: 256)

Syafa’at tertolak kecuali dengan izin Allah.” (Ahkamul Qur’an 2/180-181. Manhaj Imam asy-Syafi’i fi Itsbat al-Aqidah, 1/291)

8 – PENDIRIAN BERKENAAN ASMA’ WA SIFAT ALLAH

Imam Syafi’e rahimahullah menjelaskan melalui riwayat yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib radiallahu ‘anhu:

“Bagi-Nya dua tangan sebagaimana firman-Nya:(Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Bagi-Nya tangan sebagaimana firman-Nya: Langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Allah mempunyai wajah sebagaimana firman-Nya: Setiap sesuatu akan binasa kecuali Wajah-Nya. Baginya kaki sebagaimana sabda Nabi saw:

Sehinggalah Dia meletakkan wajah dan KakiNya. Dia mempunyai jari sebagaimana sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam:  Tiadalah hati itu kecuali antara jari-jari dari jari-jari Ar-Rahman (Allah). Kami menetapkan sifat-sifat ini dan menafikan dari menyerupakan sebagaimana dinafikan sendiri oleh Allah sebagaimana difirmankan: (Tiada sesuatu yang semisal dengan-Nya dan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat)”. 

(Lihat: I’tiqad Aimmah al-Arba’ah Abi Hanifah wa Malik wa Syafi’e wa Ahmad, m/s.46- 47, Cetakan pertama, 1412 -1992M. Darul’Asimah Saudi Arabia)

Imam Syafi’e seterusnya menjelaskan:

“Dan Allah Ta’ala di atas ‘Arasy-Nya (Dan ‘Arasy-Nya) di langit”. (Lihat: I’tiqad Aimmah al-Arba’ah, Abi Hanifah, Malik, Syafie wa Ahmad,m/s. 40)

Imam Syafi’e seterusnya menjelaskan lagi:

“Kita menetapkan sifat-sifat (mengithbatkan sifat-sifat Allah) sebagaimana yang didatangkan oleh al-Quran dan yang warid tentangNya dari sunnah, kami menafikan tasybih (penyerupaan) tentangNya kerana dinafikan oleh diriNya sendiri sebagaimana firmanNya (Tiada sesuatu yang semisal denganNya)”. (Lihat: I’tiqad Aimmah al-Arba’ah, Abi Hanifah, Malik, Syafie wa Ahmad, m/s. 42)

Imam Syafi’e telah menjelaskan juga tentang turun naiknya Allah Subhanahu wa-Ta’ala:

“Sesungguhnya Dia turun setiap malam ke langit dunia (sebagaimana) menurut khabar dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam”.(Lihat:I’tiqad Aimmah al-Arba’ah, Abi Hanifah, Malik,Syafie wa Ahmad, m/s. 47)

Berkata Imam Syafi’e rahimahullah:

“Sesungguhnya Allah di atas ‘Arasy-Nya dan‘Arasy-Nya di atas langit” (Lihat: Iktiqad Aimmah al-Arba’ah, Abi Hanifah, Malik, Syafie wa Ahmad. Hlm. 179)

Ibnu Taimiyah, Imam Abu Hasan al-Asy’ari dan Imam Syafi’e ada kesepakatannya dalam meyakini tentang turun-naiknya Allah iaitu

berlandaskan hadis:

“Tuhan kita turun ke langit dunia pada setiap malam apabila sampai ke satu pertiga dari akhir malam, maka Ia berfirman: Sesiapa yang berdoa akan Aku perkenankan, sesiapa yang memintaakan Aku tunaikan dan sesiapa yang meminta keampunan akan Aku ampunkan”. (H/R Bukhari(1141), Muslim (758), Abu Daud (4733), Tirmizi(4393), Ibn Majah (1366) dan Ahmad (1/346))

9 – SIKAP IMAM ASY-SYAFI’E TERHADAP SYI’AH

Dari Yunus bin Abdila’la, beliau berkata: Saya telah mendengar asy-Syafi’i, apabila disebut nama Syi’ah Rafidhah, maka ia mencelanya dengan sangat keras, dan berkata: “Kelompok terjelek! (terhodoh)”. (al-Manaqib, karya al-Baihaqiy, 1/468. Manhaj Imam asy-Syafi’i fi Itsbat al-Aqidah, 2/486)

“Saya belum melihat seorang pun yang paling banyak bersaksi/bersumpah palsu (berdusta) dari Syi’ah Rafidhah.” 

(Adabus Syafi’i, m/s. 187, al-Manaqib karya al-Baihaqiy, 1/468 dan Sunan al-Kubra, 10/208. Manhaj Imam asy-Syafi’i fi Itsbat al-Aqidah, 2/486)

“asy-Syafi’i berkata tentang seorang Syi’ah Rafidhah yang ikut berperang: “Tidak diberi sedikit pun dari harta rampasan perang, kerana Allah menyampaikan ayat fa’i (harta rampasan perang), kemudian menyatakan: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: “Ya Rabb kami,beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami”. (Surah al-Hasyr, 59: 10) maka barang siapa yang tidak menyatakan demikian, tentunya tidak berhak (mendapatkan bahagian fa’i).” (at-Thabaqat, 2/117. Manhaj Imam asy-Syafi’i fi Itsbat al-Aqidah, 2/487)

10 – SIKAP IMAM ASY-SYAFI’E TERHADAP KAUM(ORANG-ORANG) SUFI

“Seandainya seorang menjadi sufi (bertasawwuf)di pagi hari, niscaya sebelum datang waktu Zuhur, engkau tidak dapati ia, melainkan telah menjadi orang bodoh.” (al-Manaqib lil Baihaqiy,2/207. Manhaj Imam asy-Syafi’i fi Itsbat al-Aqidah, 2/503)

“Tidaklah seorang sufi menjadi sufi, hingga memiliki empat sifat: malas, suka makan, sering merasa sial, dan banyak berbuat sia-sia.” 

(Manaqib lil Baihaqiy, 2/207. Manhaj Imam asy-Syafi’i fi Itsbat al-Aqidah, 2/504) “Asas tasawwuf adalah kemalasan.” (al-Hilyah 9/136-137. Manhaj Imam asy-Syafi’i fi Itsbat al-Aqidah, 2/504)

Fiqah · Koleksi Nota Ilmu Agama Islam

SOLAT MUSAFIR (QASAR DAN JAMAK)

Allah SWT berfirman:

“Dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama ” (Surah Al Haj : 78)

Allah SWT tidak mensyariatkan hukum-hakam agama yang nenyebabkan kesusahan dan kerumitan sehingga kerja-kerja yang dilakukan menjadi tidak keruan. Sebaliknya dimana sahaja orang Islam menghalang kesempitan, Allah SWT akan melonggarkan perintah agamanya supaya semua hukumnya dapat diterima dan mampu ditanggung.

Cara Solat Musafir:

i. Mengurangkan bilangan rakaat dan ia dinamakan qasar.

ii. Menghimpunkan dua solat ketika menunaikannya supaya orang yang musafir mendapat masa lapang sebanyak yang mungkin, dan ini dinamakan “Jama'”.

Qasar:

– ialah melakukan solat yang 4 rakaat iaitu Zohor, Asar dan Isya dengan 2 rakaat sahaja.

Allah SWT berfirman:

” Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa ‘mengqasarkan’ (memendek) sembahyang.” (Surah Al Nisa : 101)

Solat qasar, mestilah mematuhi syarat-syarat yang berikut:

i. Solat fardhu berkenaan wajib atas seseorang ketika bermusafir dan dia melakukannya ketika bermusafir itu.

Solat yg telah masuk waktunya tetapi belum ditunaikan sebelum memulakan perjalanan tidak harus diqasarkan kerana dia belum dikatakan bermusafir ketika solat tersebut wajib atasnya. Begitu juga solat yg masuk waktu ketika bermusafir tetapi tidak menunaikannya sehingga balik semula ke tempat, solat tersebut tidak harus lagi diqasarkan kerana dia bukan lagi musafir.

ii. Perjalanannya telah melepadi pagar sempadan qaryahnya atau kawasan bangunannya jika qaryah tersebut tidak berpagar.

iii. Tidak berniat menetap selama empat hari ditemoat yang ditujui selain pada hari mula sampai dan pada hari akan keluar.

– seseorang yang berniat tinggal disuatu tempat kurang daripada empat hari atau tidak tempohnya tinggal disitu kerana melakukan tugas yang belum tentu bila selesainya, dalam keadaan pertama dan dia harus mengqasarkan solatnya sehingga kembali ke tempat asalnya.

iv. Tidak mengikut imam yang bermukim. Jika berimamkan seorang yang bermukim dia hendaklah bersolat sepenuhnya mengikut imam tersebut dan tidak harus mengqasarkannya.

Jama’:

Rasulullah SAW bersabda:

“Rasulullah SAW menjama’kan solat Zohor dengan Asar ketika bermusafir dan menjama’kan solat Magrib dengan Isya’.” (Riwayat Al Bukhari : 1056)

Jenis Jama’ :

Dua jenis iaitu Jama’ Taqdim bermaksud membawa solat yang kedua kedalam solat pertama dan Jama’ Ta’khir yang bermaksud membawa solat pertama kedalam solat yang kedua.

Solat yang Boleh Dijama’kan:

– Solat yang boelh dijama’kan ialah solat Zohor dengan Asar dan Magtib dengan Isyak. Tidak sah dijama’kan solat Subuh.

Syarat-syarat Jama’ Taqdim:

i. Kedua-dua solat dilakukan mengikut urutannya iaitu dimulai dengan solat pertama yang empunyai waktu kemudian diikuti solat yang kedua.

ii. Berniat menjama’kan solat kedua dengan yang pertama selesai solat yang pertama. Walaubagaimanapun niat tersebut sunat berserta Takbiratul Ihram.

iii. Kedua-dua solat dilakukan secara berturutan, iaitu memulakan solat yang kedua dengan segera sebaik sahaja selesai salam solat yang pertama tanpa dipisahkan dengan berzikir, mengerjakan sunat dan sebagainya.

iv. Masih dalam musafir sehingga memulakan solat kedua.

Syarat-syarat Jama’ Ta’khir:

i. Berniat menjama’kan solat yang pertama dslam waktunya yang asal kepada solat yang kedua.

ii. Masih dalam musafir sehingga selesai mengerjakan kedua-dua solat.

iii. Dalam hal ini tertib antara kedua dua solat.

iv. Dalam hal ini tertib antara kedua dua solat tidak disyaratkab malah boleh dimulakan dengan mana-mana kedua antara solat yang dikehendaki. 

Syarat Jama’ Ta’khir:

i. Berniat menjama’kan yang pertama dalam waktunya yang asal ke solat yg kedua.

ii. Masih dalam musafir hingga selesai mengerjakan kedua-dua solat.

iii. Dalam hal ini tertib antara kedua-dua solat tidak syaratkan malah boleh dimulakan dengan mana-mana antara dua solat yang dikehendaki.

Syarat-syarat Perjalanan yang Diharuskan Qasar dan Jama’:

i. Perjalanan yang jaraknya hingga 81km dan lebih.

ii. Perjalanan yang tentu tempat tujuannya. Orang yang merayau-rayau tanpa tujuan atau mengikut ketuanya tanpa mengetahui kemana hendak dituju, perjalanan mereka tidak mengharuskan qasar kecuali setelah menjangkau jarak perjalanan yang jauh.

iii. Perjalanan tersebut tidak bertujuan maksiat.

Menjama’kan Dua Solat Ketika Hujan:

Syarat-syarat menjama’kannya:

i. Solat tersebut dilakukan secara berjemaah dimasjid yang jauh pada anggapan umum dan terdapat kesulitan bagi seseorang ke sana disebabkan hujan.

ii. Hujan berterusan pada permulaan kedua-dua solat dan ketika salam solat yang pertama.

Fiqah · Koleksi Nota Ilmu Agama Islam

BILA MASANYA HENDAK BERPALING KETIKA MEMBERI SALAM?

Ketika memberi salam di hujung solat; adakah kita memberi salam dulu baru berpaling ke kanan atau ke kiri, atau kita berpaling bersama-sama memberi salam?


Jawapan;


Mula-mula kita lafazkan “Assalamu alaikum” dengan muka masih menghadap ke kiblat, kemudian bila menyebut “Wa rahmatullah” barulah kita memalingkan muka ke kanan atau ke kiri. Dengan cara ini kita dapat mengelak dari berpaling ketika masih dalam solat kerana selagi belum melafazkan salam, selagi itu kita dikira masih dalam solat. Maka apabila kita melafazkan salam terlebih dahulu, kemudian baru berpaling, kita berpaling setelah menyelesaikan solat dengan melafazkan salam. 


Mengenai larangan berpaling dalam solat, ia disebut oleh hadis dalam Soheh al-Bukhari dari ‘Aisyah RA yang menceritakan; Nabi SAW pernah ditanya tentang berpaling di dalam solat, lalu baginda menjawab;

«هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ»

“Perbuatan itu adalah salah satu cara Syaitan mencuri tumpuan seorang hamba dari solatnya” (Soheh al-Bukhari; 751).


Rujukan;

1. Syarah ‘Umdatil Ahkam, Syeikh Dr. Mustafa al-Bugha.

2. al-Mughni, Imam Ibnu al-Qudamah, 1/399.

Fiqah · Koleksi Nota Ilmu Agama Islam

LAFAZ SALAM DALAM SOLAT

​Ustaz Ahmad Adnan Fadzil 

Sedikit sambungan soalan ustaz, mengenai rukun qauli semasa salam pertama, adakah wajib qauli setakat assalamualaikum atapun sampai habis assalamualaikum warahmatullah.


Jawapan;

Sekurang-kurang memberi salam ialah; Assalamu alaikum. Paling sempurna; Assalamu alaikum warahmatullah. Hadis dari Ibnu Mas’ud RA menceritakan; Nabi SAW memberi salam ke kanan dan ke kiri, dengan melafazkan;

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

(Sunan at-Tirmizi; 295. Sunan Abu Daud; 996. Hadis hasan soheh).

Menurut mazhab Syafiie, tidak disunatkan menambah; wabarakaatuh. Sebahagian ulamak (mazhab Hanbali) membolehkan tambahan; wabarakaatuh, berdalilkan hadis dari Wail bin Hujrin RA yang menceritakan;

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وَعَنْ شِمَالِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»

“Aku solat bersama Nabi SAW, maka baginda memberi salam ke kanannya dengan melafazkan; Assalamu ‘alaikum warahmatullah wabarakaatuh, dan ke kiri dengan lafaz; Assalamu alaikum warahmatullah” (Sunan Abu Daud; 997).

Wallahu a’lam.


Rujukan;

1. Minhaj at-Tolibin, Imam an-Nawawi.

2. Mughni al-Muhtaj, Syeikh al-Khatib as-Syirbini.

3. Kasysyaf al-Qina’ ‘an Matn al-Iqna’, Syeikh Mansur al-Bahuti (1/361).

Fiqah · Koleksi Nota Ilmu Agama Islam · Sunnah

KENAIKAN HARGA MINYAK DAN HUKUM TAS’IR (KAWALAN HARGA OLEH KERAJAAN)

Ustaz Ahmad Adnan Fadzil 

Saya terbaca tulisan seseorang yang mendakwa memperjuangkan dakwah sunnah. Dia beranggapan harga minyak dan barang naik bukan menjadi kesalahan kerajaan. Beliau berhujah dengan sebuah hadis, daripada Anas (bin Malik radhiallahu ‘anh), dia berkata: Pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, harga barangan asasi naik. Maka para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah! Tetapkanlah harga barang untuk kami.” Rasulullah menjawab:

“Sesungguhnya Allah, Dia-lah yang menetapkan harga, menyempitkan, melapangkan dan merezekikan. Sesungguhnya aku berharap ketika aku berjumpa dengan tuhanku (Allah), tidak ada seorangpun yang menuntut kepadaku kerana suatu kezaliman yang menyangkut urusan darah (nyawa) mahupun harta (ekonomi).” [Sahih: Dikeluarkan oleh al-Tirmizi dan dinilai sahih oleh al-Albani dalam Shahih Sunan al-Tirmizi, hadis no: 1314 (Kitab al-Buyu’, Bab berkenaan penetapan harga)]

Betulkah pemahaman beliau tentang hadis tersebut?

Jawapan;

Bismillah, walhamdulillah, wassolatu ala Rasulillah.

Hadis tersebut tidak dipertikai kesahihannya, Namun ustaz tersebut memahami hadis secara fardie, tanpa memahaminya secara bersama dengan hadis-hadis yang lain, begitu juga tidak melihat lingkungan hadis dan illahnya. Imam Ibnu Taimiyyah sendiri (begitu juga muridnya Ibnul Qayyim) memfatwakan; at-tas’ir (kawalan harga) oleh kerajaan dibolehkan –malah dituntut- pada waktu-waktu tertentu  (rujuk; al-Hisbah, Ibnu Taimiyyah, hlm. 21. Majmu’ al-Fatawa, Ibnu Taimiyyah, 28/75). Nabi SAW sendiri  –walaupun dalam hadis tadi enggan melakukan tas’ir-, namun baginda sendiri pernah menyuruhnya.

Nabi SAW pernah bersabda berkenaan hamba yang dimiliki beberapa tuan (satu pihak dari tuannya ingin membebaskannya dan pihak lain tidak ingin membebaskannya kecuali dengan bayaran), kata Nabi SAW; “Sesiapa yang memerdekakan bahagiannya dari seorang hamba, jika ia memiliki wang yang membolehkannya membayar harga hamba itu sepenuhnya, hendaklah ditetapkan untuk hamba itu harga misil (yakni harga sebanding), kemudian dibayar harga itu kepada rakan-rakan kongsinya mengikut kadar pemilikan masing-masing supaya hamba itu dapat bebas di tangannya. Jika ia tidak memiliki wang untuk membeli hamba itu, hamba itu merdeka sekadar yang dimerdekakannya sahaja (yakni menjadi hamba muba’adh; hamba merdeka separuh)” (Soheh Muslim; 1501/1, dari Ibnu ‘Umar RA).

Hadis ini menunjukkan arahan tas’ir (penetapan harga) dari Nabi SAW, kerana baginda menetapkan hamba itu dinilai dengan harga misil. Baginda tidak berkata; hendaklah rakan-rakan kongsinya menetapkan harga mengikut yang mereka mahu kerana hamba itu adalah milik mereka bersama. Hadis ini menunjukkan bahawa tas’ir bukanlah haram sepenuhnya, ada ketikanya ia disyariatkan kerana jika haram sepenuhnya sudah tentu Nabi SAW tidak akan melakukannya. Antara factor keharusan tas’ir ialah apabila diperlukan untuk maslahah masyarakat, sebagaimana kaedah; “maslahah awam diutamakan dari maslahah khusus”. Jika peniaga-peniaga menetapkan harga yang tidak munasabah semata-mata ingin mengaut untung lebih dan tindakan mereka menekan masyakat pengguna, pada ketika itu para ulamak memberi fatwa; harus kerajaan masuk campur untuk menjaga maslahah masyarakat. Walaupun tindakan kerajaan menafikan hak segolongan masyarakat (iaitu para peniaga) untuk mendapat keuntungan besar tetapi penafian itu demi menjaga maslahah yang lebih besar iaitu masyarakat umum. Amalan Nabi SAW tadi membenarkan tindakan ini.

Imam Ibnul Qayyim menjelaskan; “Arahan Nabi SAW supaya hamba itu dinilai mengikut harga misil (tidak boleh dijual dengan nilai lebih dari itu) itu adalah tas’ir pada hakikatnya. Maka jika Syarak (iaitu Nabi SAW) mengharuskan tas’ir untuk maslahah khusus (iaitu maslahah seorang hamba; untuk memudahkan pembebasannya dengan menetapkan harga misil supaya dapat dibeli oleh orang yang ingin membebaskannya), maslahah orang ramai untuk menjamin mereka dapat memiliki (barang-barang keperluan mereka) adalah lebih besar dari itu” (rujuk; al-Turuq al-Hukumiyyah, Ibnul Qayyim, hlm. 217-218. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah; 11/310, perkataan; ‘Tas’ir’).

Kerajaan dalam situasi di atas menjadi penimbang antara dua pihak iaitu antara peniaga dan pengguna, antara maslahah khusus dan maslahah umum. Kerajaan tidak boleh sewenang-wenang melakukan tas’ir tanpa ada maslahah yang lebih besar kerana ia akan menzalimi satu pihak tanpa hak. Namun dalam kes harga minyak, ia membabitkan kerajaan sendiri. Kerajaan yang memiliki minyak dan kerajaan yang bertindak sebagai peniaga (menjualnya kepada rakyat), maka  tiada siapa yang dizalimi jika kerajaan melakukan tas’ir ke atas harga minyak demi menjaga kebajikan rakyatnya. Maka penggunaan hadis tadi oleh ustaz tersebut bagi kes harga minyak adalah tidak kena pada tempatnya. Namun kita jelaskan juga di sini untuk membetulkan kekeliruannya.

Wallahu a’lam.

Fiqah · Koleksi Nota Ilmu Agama Islam

RAGU DAN WAS-WAS TENTANG RUKUN-RUKUN SOLAT.

Assalamualaikum, ustaz, saya selalu was-was bilangan sujud semasa solat, bila fikiran terlalai sikit terus terlupa atau was-was bilangan sujud sesuatu rakaat walaupun sepanjang solat tersebut kita khusyuk.

Apakah tindakan sekiranya hadir perasaan was-was tersebut.  saya ada terdengar dalam kuliah di surau-surau menyatakan seseorang yang merasakan solatnya tidak sah atau tidak sempurna dibolehkan bangun solat semula. Semoga dengan penerangan dari Ustaz dapat menenangkan hati saya. wassalam.

 
Jawapan:
1. Bila timbul keraguan tentang bilangan sujud, lakukan sujud sekali lagi, kemudian di akhir solat lakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu akan menampung kekurangan pahala solat kerana keraguan tadi.

2. Tidak harus berhenti solat dengan sengaja kecuali jika benar-benar yakin solat kita batal seperti ada najis pada badan, terlupa mengambil wudhuk atau aurat terdedah/kain terkoyak (dan tidak dapat ditutup ketika solat).

3. Adapun merasa tak khusyuk atau ada rukun atau perbuatan solat tidak sempurna, tidak harus berhenti solat. Apa yang perlu dilakukan ialah meneruskan solat. Jika kita yakin ada rukun yang tak sempurna, hendaklah dilakukan semula rukun itu tanpa berhenti solat.

Contohnya, apabila kita berada di rakaat kedua kita teringat bahawa pada rakaat pertama tadi kita terlupa baca Fatihah, kita hendaklah meneruskan solat dengan mengira rakaat kedua itu sebagai rakaat pertama kerana rakaat pertama tadi tidak dikira kerana tertinggal satu rukun iaitu membaca Fatihah.

Adapun solat kita tidaklah batal (atau perlu dibatalkan) kerana bukan sengaja kita tidak membaca Fatihah, akan tetapi kerana terlupa. Kemudian di hujung solat, kita tampung kelupaan kita itu dengan sujud sahwi.

4. Suatu yang mustahil bagi seorang manusia biasa (yang bukan rasul) untuk mencapai 100% khusyuk dalam solat. Kerana itu, para ulamak sepakat menyatakan bahawa; tidak batal solat dengan kerana terkurang khusyuk.

Yang membatalkan solat ialah apabila dengan sengaja ditinggalkan rukun-rukun solat atau dengan sengaja dilakukan di dalam solat perbuatan-perbuatan yang bukan solat seperti makan, bercakap, bergerak dengan pergerakan yang bukan disuruh dalam solat.

Adapun tidak khusyuk ia tidak sampai membatalkan solat, cuma boleh mengurangkan pahala solat. Semakin kurang khusyuk, semakin berkuranglah pahala solat hinggalah mungkin pahala solat kita hanya tinggal 20% atau 10% sahaja. Adapun untuk tinggal 0%, itu tidak mungkin berlaku kecuali orang yang berolok-olok mengerjakan solat ataupun ia gila/tidak siuman.

Sabda Nabi s.a.w.;

Sesungguhnya seorang lelaki selesai menunaikan solat, namun tidak ditulis pahala untuknya melainkan sepersepuluh, sepersembilan, seperlapan, sepertujuh, sepernam, seperlima, seperempat, sepertiga atau seperdua

(Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban dari ‘Ammar bin Yasir r.a.. Menurut Imam as-Suyuti, hadis ini soheh. Lihat. Al-Jami’ as-Saghier, hadis no. 1978).

5. Perlu disedari bahawa Allah mensyariatkan banyak solat sunat untuk kita lakukan. Di antara manfaat solat sunat ialah ia akan menampung kekuarangan dalam solat fardhu kita.

Oleh demikian, cara untuk menampung kekurangan dalam solat fardhu bukanlah dengan mengulanginya (kerana kita ditegah mengulangi solat fardhu tanpa sebab), akan tetapi dengan kita banyak melakukan solat-solat sunat.

6. Menurut ulamak; Solat fardhu yang telah dilakukan tidak harus diulangi semula kecuali dengan sebab-sebab berikut;

a) Kerana kita menemui jamaah. Contohnya; kita telah menunaikan solat zohor tetapi secara berseorangan. Kemudian kita menemui ada jamaah ingin menunaikan solat zohor berjamaah. Maka harus kita solat semula zohor dengan jamaah itu kerana kita mendapat yang lebih baik.

b) Kerana kita mendapati solat fardhu yang kita lakukan tidak sah seperti belum masuk waktu, ada najis di pakaian atgau ada rukun yang tertinggal (dan telah berlaku masa yang lama baru kita mengingatinya, yakni telah lama kita memberi salam).

c) Kerana ingin membantu orang lain bagi mendapatkan jamaah. Contohnya; kita telah pun solat bersama jamaah. Kemudian ada seorang masuk ke masjid dan mengajak kita untuk solat bersamanya bagi membolehkannya mendapat pahala jamaah, maka harus kita solat bersamanya sekali lagi dan kita akan mendapat pahala membantu orang lain di samping pahala solat.